Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và thương hiệu LICOGI 12 hôm nay là do đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu, được giáo dục thường xuyên

Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và thương hiệu LICOGI 12 hôm nay là do đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu, được giáo dục thường xuyên Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và thương hiệu LICOGI 12 hôm nay là do đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu, được giáo dục thường xuyên Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và thương hiệu LICOGI 12 hôm nay là do đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu, được giáo dục thường xuyên Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và thương hiệu LICOGI 12 hôm nay là do đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng cán bộ công nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý đều được đào tạo chính quy có bề dày kinh nghiệm trong công tác thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề được đào tạo và tuyển chọn nghiêm túc theo hướng chuyên môn hóa chuyên sâu, được giáo dục thường xuyên Nhân tố quyết định làm nên sự thành công và thương hiệu LICOGI 12 hôm nay là do đội ngũ gần 1.055 cán bộ và công nhân kỹ thuật lành nghề. LICOGI 12 không chỉ chú trọng số lượng mà đặc biệt chú trọng đến

Cán bộ quản lý:

TT Ngành/Factors Số lượng/
Quantity
Kinh nghiệm/Experience
<5 năm
(< 5 years)
<10năm
(< 10 years)
>10năm
(>10 years)
Tổng cộng/Total 116 23 33 26
1 Thạc sĩ kinh tê
Master of economy
2 2
2 Kỹ sư cầu đường
Bridge-and-road engineers
7 3 1 3
3 Kỹ sư địa chất công trình
Geological engineers
5 4 1
4 Kỹ sư giao thông san nền
Traffic and leveling engineers
5 1 1 3
5 Kỹ sư xây dựng
Construction engineers.
25 10 9 6
6 Kỹ sư thuỷ lợi, thủy điện
Hydraulic and hydropower engineers
5 2 1 2
7 Kỹ sư máy xây dựng
Construction – machine engineers
4 1 1 2
8 Kỹ sư cấp thoát nước
Drainage engineers
3 1 2
9 Kỹ sư vật liệu và cấu kiện XD
Construction materials and structures Engineer
4 4
10 Kỹ sư trắc địa
Geodetic engineer
4 1 1 2
11 Kỹ sư kinh tế xây dựng, mỏ
Economic construction and mines engineers
3 2 1
12 Kỹ sư quản trị kinh doanh
Business – management engineers
2 2
13 Kỹ sư XD ngầm – mỏ
Underground & Mines construction engineers
3 1 2
14 Kỹ sư khoan nổ
Drill & blast engineers
4 1 3
15 Kỹ sư chế tạo máy
Machine building engineers
2 2
16 Kỹ sư động lực
Dynamics Engineers
2 1 1
17 Kỹ sư ô tô
Automotive engineers
6 2 4
18 Kỹ sư điện
Electrical Engineers
4 1 3
19 Kỹ sư  đô thị
Urban Engineers
3 3
20 Kỹ sư cơ khí
Mechanical engineers
5 2 3
21 Kỹ sư khai thác mỏ
Mining Engineers
3 1 2
22 Kiến trúc sư
Architects
3 1 2
23 Cử nhân kinh tế
Bachelor of Economics
7 1 3 3
24 Cử nhân kế toán
Bachelor of Accounting
5 1 1 3