Công bố thông tin 2021

1. CÔNG TY CP LICOGI12, MÃ CK: L12 CBTT v/v: THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  

CBTT về TB GD mua CP 01102021 - Cập nhật ngày 01/10/2021

2. CÔNG TY CP LICOGI12, MÃ CK: L12 CBTT v/v: BÁO CÁO HOÀN THÀNH GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

►BCHT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  - Cập nhật ngày 19/10/2021

3. CÔNG TY CP LICOGI12, MÃ CK: L12 CBTT v/v: THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

►CBTT VV chi trả cổ tức 2020 - Cập nhật ngày 26/10/2021

4. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12 - CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

►CBTT thay đổi nhân sự HĐQT -  Cập nhật ngày 11/11/2021

5. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12, MÃ CK: L12 CBTT V/v: THÔNG BÁO GIAO DỊCH BÁN CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

►CBTT TB GDCP của người nội bộ-Đặng Thị Tâm -  Cập nhật ngày 16/11/2021

6. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT V/V THAY ĐỔI THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

►CBTT Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2020 - Cập nhật ngày 20/11/2021

7. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 - mã CK: L12: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

► CBTT về Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 - Cập nhật ngày 07/12/2021

8. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 - mã CK: L12: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

► CBTT về việc Ký HĐ kiểm toán năm 2021 - Cập nhật ngày 17/12/2021

9. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 - mã CK: L12: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO HOÀN THÀNH GIAO DỊCH BÁN CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

► CBTT BCHT giao dịch bán CP - Đặng Thị Tâm - Cập nhật ngày 21/12/2021

10. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 - mã CK: L12: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÔNG BÁO GIAO DỊCH BÁN CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.

► CBTT Thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2020 lần 2  - Cập nhật ngày 23/12/2021

11. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT V/V BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

► CBTT Bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ - Nguyễn Tuấn Cường  - Cập nhật ngày 30/12/2021