Công bố thông tin 2023

1. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT V/V TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2023

CBTT gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2023 Cập nhật ngày 15/02/2023

2. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

► Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Cập nhật ngày 23/03/2023

3. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT V/V THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 NĂM 2023

► CBTT Mời tham dự ĐHĐCĐ 2023 - Cập nhật ngày 13/03/2023

4. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

► Báo cáo thường niên full

5. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - CBTT

► Biên bản ĐHCĐ 2023 dự thảo Cập nhật ngày 14/03/2023

► Điều lệ về quản trị cty (dự thảo) Cập nhật ngày 14/03/2023

► Nghị quyết ĐHCĐ 2023 dự thảo Cập nhật ngày 14/03/2023

► Quy chế Đại Hội CĐ 19 năm 2023 (dự thảo) Cập nhật ngày 14/03/2023

> Biên bản DHCD 2023 cập nhập ngày 28/04/2023

> Điều lệ công ty 2023 cập nhập ngày 28/04/2023

> Nghị quyết DHDCD 2023 cập nhập ngày 28/04/2023

> Quy chế DHDCD 2023 cập nhập ngày 28/04/2023

6. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT v/v BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

► Bổ nhiệm chức PTGĐ Cập nhật ngày 12/06/2023

7. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

► Bổ nhiệm chức TGĐ Cập nhật ngày 06/07/2023

8. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: CHẤM DỨT HĐLĐ VÀ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

► MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Cập nhật ngày 25/07/2023

9. CBTT ngày 11/8/2023: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ HIỆU LỰC

► CBTT ĐKKD lần thứ 12 Cập nhật ngày 11/08/2023

10. CBTT ngày 12/8/2023: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 13

► CBTT ĐKKD lần thứ 13 - Cập nhật ngày 12/08/2023

11. CBTT ngày 14/8/2023: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.1

► CBTT bán cp 12.1 Cập nhật ngày 14/08/2023

12. CBTT ngày 15/8/2023: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ THÔNG TIN V/V: THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 14

► CBTT ĐKKD lần thứ 14 full Cập nhật ngày 15/08/2023

13. CBTT ngày 28/11/2023: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2023

► CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC 2023 Cập nhật ngày 28/11/2023

14. CBTT ngày 08/12/2023: CBTT Ký HĐ kiểm toán cho BCTC 2023

► CBTT Ký HĐ kiểm toán cho BCTC 2023 - Cập nhật ngày 08/12/2023