CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 CÔNG BỐ VIỆC TỔ CHỨC & BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Sáng ngày 03/01/2022 tại trụ sở, Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tổ chức cuộc họp công bố quyết định Bổ nhiệm cán bộ. Tham dự cuộc họp có các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, Trưởng/Phó Phòng Ban chức năng, Chỉ huy trưởng/Chỉ huy phó các công trình và các đồng chí Đội trưởng Đội Khoan cọc nhồi trực thuộc Công ty.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Dương Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty đã công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ:

Quyết định số 789/NQHĐQT-LICOGI 12 của HĐQT: Bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần LICOGI 12, kể từ ngày 01/01/2022

Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Tuấn Cường – Tổng Giám Đốc Công ty Ông Dương Xuân Quang tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Tuấn Cường sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm của mình, cùng với Ban Giám đốc công ty giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục quản lý vận hành Công ty một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Tuấn Cường đã khái quát tình hình tổng quan Công ty, phân tích những tồn tồn tại và đưa ra chương trình hành động, cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV công ty vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo quản lý vận hành an toàn, hiệu quả, liên tục và ổn định, xây dựng công ty phát triển bền vững.