Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

1. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT về KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022

CBTT KH tổ chức và CT nghị sự ĐHĐCĐ 2022 - Cập nhật ngày 16/03/2022

2. CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12 - MÃ CK: L12: CBTT VỀ NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2022

► CBTT các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2022 Cập nhật ngày 12/04/2022