ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019 – CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Ngày đăng: 26/04/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2019 – CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Ngày 25/4/2019, tại trụ sở Công ty số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019.

Tham dự Đại hội có 60 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 5.371.423 cổ phần tương đương 79,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, Cổ đông đã nghe báo cáo thường niên năm 2018 của HĐQT (Báo cáo Tài chính năm 2018;  Báo cáo về sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, báo cáo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty) và 06 vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội với kết quả như sau:

– Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề; Quy chế biểu quyết. Các vấn đề sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 Công ty cổ phần LICOGI12 thông qua:

  1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %
  2. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2019: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 99,98 %
  3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là: 100 %

4.Thông qua quyết toán tiền lương cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2018 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các chức danh thành viên HĐQT chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2019. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành  là: 99,98 %

  1. Thông qua quy chế hoạt động của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành  là: 100 %
  1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2019. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành  là: 99,90 %

Với sự đồng thuận và nhất trí cao ,Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2019 của Công ty CP LICOGI 12 đã thành công tốt đẹp.

TIN TỨC NỔI BẬT