CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Nhà máy Thủy điện Sơn La


Chi tiết dự án


                              Địa chỉ:              Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

                        Chủ đầu tư:             Ban QLDA thủy điện Sơn La

               Giá trị hợp đồng:             650 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi